Vilkar og betingelser


Avtalen

Ved betaling på nettsiden så er det innforstått av kjøperen at alle betalinger gjelder sponsor bidrag til Holmestrand Badstuforening og sitt bygge prosjekt for en fjordbadstue i Holmestrand by. 

Partene

Mottaker er Holmestrand Badstuforening, Morten Mullers gate 32, holmestrandbadstuforening@gmail.com, org nr. 925 695 629, og betegnes i det følgende som Mottaker.

Sponsoren er den forbrukeren som foretar bestillingen og betaling, og betegnes i det følgende som sponsoren.

Betalingen

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til sponsoren utstedt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Levering

Holmestrand Badstueforening skal ikke levere 1 kubikk badevann fysisk til sponsorens adresse.  En symbolisk "sertifikat av eierskap" vil bli levert senest 30 dager fra betalingsdato. 

Produksjon og montering av sponsorens navnskilt i badstuen er forbeholdt fullfinansiering av badstuen.

Angrerett

Sponsoren må gi mottaker melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Sponsoren har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 Angrefristen løpe fra dagen etter sponsorens beløp er betalt.

Mottaker er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til sponsoren uten unødig opphold, og senest 14 dager fra mottaker fikk melding om Sponsorens beslutning om å benytte angreretten. 

Reklamasjon

Det er inneforstått at alle betalinger er sponsor midler til prosjektet og mottaker leverer ingen fysisk varer som kan reklameres. Sponsor midlene brukes til fullfinansiering av badstuen.

 

Heving

Dersom "badevann eierselskapsbevis" ikke er levert innen avtalt tid kan kjøperen heve kjøp.

Sponsor navn på badstuen er avhengig av fullfinansiering av badstuen og sponsormidler er betegnet som sponsorgave til mottaker slik at det ikke kan heves. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Ved en eventuell tvist følger Holmestrand Badstuforening Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.